Verlof aanvragen

Volgens de leerplichtwet kan naast de onder vakanties en vrije dagen genoemde dagen en periodes in principe géén vakantieverlof verleend worden. De leerplichtambtenaar van de gemeente Deurne ziet hier op toe.
 
Er zijn  enkele uitzonderingen waarvoor de directeur wel verlof mag verlenen.
 • voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad
 • bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders
 • bij verhuizing van een gezin
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 4e graad
 • voor het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen, met dien verstande dat slechts één dag per verplichting kan worden gegeven en dat het verlof minimaal 2 dagen van tevoren wordt aangevraagd.
Voor het aanvragen van bovenstaande vormen van bijzonder verlof is een richtlijn opgesteld en zijn aanvraagformulieren beschikbaar.
Log in op het ouderportaal (via login-knop rechtsboven), en download het benodigde formulier in de Boekenkast bij Verlofaanvraagformulieren en Richtijnen.

Voor de aanvraag van verlof voor een vakantie buiten de schoolvakanties:
 • als wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers vakantie tijdens geen enkele schoolvakantie mogelijk is, dient u het formulier Aanvraag Vakantieverlof buiten schoolvakantie te downloaden in de Boekenkast onder Verlofaanvraagformulieren en Richtlijnen in het ouderportaal. 
Voor alle duidelijkheid: voor de volgende situaties mag géén verlof worden verleend:
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met speciale aanbieding
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met te verwachten verkeersdrukte
 • verlof wegens vakantie van vriendjes/vriendinnetjes
 • verlof omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn
 • uitnodiging van familie of vrienden buiten de normale vakantietijd
De school is verplicht om elk ongeoorloofd verzuim direct te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Deurne.