Oudervereniging en Ouderraad

Contact met de OR?
Klik
hier en stuur een mailtje naar de ouderraad

De ouders van de kinderen die op de Gerardusschool zitten zijn allemaal automatisch lid van de oudervereniging.
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad (OR).
Deze groep ouders wordt jaarlijks gekozen/herkozen door de oudervereniging. Dit gebeurt in de jaarvergadering waarin ook (financieel) verantwoording wordt afgelegd. Op de vergaderingen van de OR is iedereen welkom. De vergaderdata staan op de schoolkalender vermeld.
De OR heeft haar eigen financiële middelen die gebaseerd zijn op de jaarlijkse ouderbijdrage. Hiervan worden verschillende activiteiten georganiseerd of zaken bekostigd die allen ten goede komen aan de kinderen. De financiën staan geheel los van school en worden middels een begroting en een financieel jaarverslag bewaakt. Dit verslag is altijd op te vragen bij de penningmeester.

Adviesrecht
De OR kent een breed scala aan taken. Zo worden de belangen van ouders en hun kinderen behartigd op gebied van onderwijs, vorming en veiligheid.
Dit proberen we te bereiken vanuit een goed contact met het schoolteam. De OR kan zelf onderwerpen inbrengen om met school te bespreken. Maar ook vraagt de school regelmatig via de OR de mening van ouders over onderwerpen als ouderparticipatie, pedagogisch beleid, pestprotocol, TSO, BSO, voeding, etc.
Inbreng en opmerkingen van ouders worden erg gewaardeerd. Zonodig kan hiervoor ook het emailadres van de OR gebruikt worden. Wij willen ouders dan ook uitnodigen om hiervan gebruik te maken. Andersom kunt u van ons verwachten dat wij om uw mening vragen.
Vanuit de OR gaat een afvaardiging naar de MR-vergaderingen. De OR heeft In tegenstelling tot de MR echter geen instemmingsrecht.
  
Activiteiten
Daarnaast worden activiteiten georganiseerd rondom de belangrijke jaarmomenten, zoals onder meer een Halloween-optocht, het Sinterklaasfeest,  de carnavalsmiddag en de avondvierdaagse.
Met man en macht wordt er iedere keer weer hard gewerkt om die activiteiten tot een feest te maken. Alles met dat éne doel: de kinderen een fantastische schooltijd geven.
We willen zoveel mogelijk ouders betrekken bij deze activiteiten en vragen dan ook aan het begin van het schooljaar aan alle ouders om zich op te geven voor de verschillende werkgroepen die deze activiteiten organiseren. In alle werkgroepen zit iemand van de OR en een lid van het schoolteam.

Belangstelling?
Nieuwe enthousiaste ouders die willen meehelpen en/of meepraten zijn altijd welkom bij de OR. Vraag gerust één van onze leden om één en ander uit te leggen. Kijk even bij Samenstelling OR wie u hiervoor kunt benaderen, of mail naar bovenstaand adres.