Gedragscode vrijwilligers

​We hebben op school een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers en hulpouders. Hieronder volgt de tekst.

Gedragscode hulpouders/vrijwilligers Gerardusschool Deurne

Fijn dat u zich heeft gemeld als hulpouder / vrijwilliger; zonder inzet van u en andere hulpouders zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. Wij vinden het belangrijk dat u, voordat u in schoolverband aan het werk gaat, een paar schoolregels doorleest die wij hebben afgesproken met de oudervereniging.
Onze school moet voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig werken en leren is. In de schoolvisie spreken wij in dit verband van respect, vertrouwen en veiligheid. Wij willen dit waarborgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en dit vast te leggen in een gedragscode voor hulpouders of andere vrijwilligers:
 
 • Op onze school kunnen vrijwilligers, vaak ouders van leerlingen, worden ingezet ter ondersteuning van de onderwijskundige activiteiten van de leerkrachten. Zij geven niet zelf les, maar nemen praktische taken van de leerkracht over. Daardoor krijgt de leerkracht meer tijd voor de begeleiding van de kinderen.
 • Ouderhulpen kunnen zich ook aanmelden bij de ouderraad voor het verrichten van allerlei hand- en spandiensten bij de voorbereiding en uitvoering van de niet lesgebonden activiteiten, zoals bijvoorbeeld het vieren van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en het schoolreisje.
 • Ouderhulp zijn is niet vrijblijvend: de school moet op de ouderhulp kunnen rekenen en de ouderhulp moet kunnen rekenen op ondersteuning van de groepsleerkracht waarvoor zij de activiteit verrichten.
 • De groepsleerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen uit de eigen groep, ook als deze groep zich elders bevindt en de groepsleerkracht hierop geen direct toezicht kan uitoefenen.
 • De groepsleerkracht bepaalt aan welke vrijwilliger een groep kinderen wordt toebedeeld. Daarbij houdt deze rekening met de mate waarin deze vrijwilliger in staat is de verantwoordelijkheid te dragen en de activiteit te leiden.
 • Het vrijwilligerswerk kan op ieder moment door zowel school als de hulpouder worden beëindigd.
 • De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onverzekerde schade voortkomend uit de vrijwilligersactiviteit. Nadere informatie is te vinden in de schoolgids.
 • Kosten die hulpouders maken tijdens de activiteit, zoals reis- en parkeerkosten, worden niet vergoed.
 • Praktisch verwachten wij van u het volgende gedrag:
  • u spreekt kinderen aan die zich niet aan de afspraken houden. Zo nodig vraagt u hulp van de leerkracht en meldt u eventuele problemen;
  • u geeft geen vertrouwelijke informatie door aan anderen, zoals bijvoorbeeld over de leerprestaties en het gedrag van kinderen, leerkrachten en andere ouders,
  • u houdt zich aan de gemaakte afspraken;
  • u neemt geen jongere broertjes en zusjes mee tijdens de activiteiten;
  • u meldt verhindering zo mogelijk ruim van te voren aan de betrokken leerkracht.
 • Aangezien kinderen in de lagere school leeftijd een zeer kwetsbare doelgroep vormen vragen wij verder extra aandacht voor de volgende gedragsregels:
  • u zorgt er voor dat u altijd van buitenaf te zien bent indien u als volwassene met een leerling in één ruimte bent, door bijvoorbeeld de deur open te laten staan;
  • u meldt iedere vorm van ongewenst gedrag tegen kinderen,  zoals fysieke of verbale agressie of seksuele intimidatie, direct aan de groepsleerkracht of aan de directie van school;
  • u mag vanzelfsprekend kleuters troosten door hen op schoot te nemen en een knuffel te geven; voor grotere kinderen bent u terughoudend met lichamelijk contact;
  • u zorgt ervoor dat foto’s of video’s waar kinderen van school op staan, alleen vertoond worden in schoolverband en/of schoolpublicaties.
Wij danken u voor uw aandacht.

Namens directie, team en ouderraad van de Gerardusschool
Harrie Berkers